Valberedningens förslag till styrelsen 2021

Justering av SBKs stadgar för lokalklubbar

Det har skett en justering av SBKs stadgar för lokalklubbar, som innebär en förändring av Valberedningens arbete; nedan finns en beskrivning av arbetsordningen kring val, samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Stadgeändringar:
”Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.
Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra nomineringsperiod.”

Valberedningens förslag till styrelse
Järvsö brukshundklubb år 2021

Ordförande Åsa Palm                     omval 1 år
Kassör Cecilia Risvall                     fyllnadsval 1 år
Sekreterare Lena Ask Olsson         omval 2 år
Ledamot Anita Larsson                   1 år kvar
Ledamot¨ Lena Norman Olsson    omval 2 år
Suppleant Cecilia Vestlin                 omval 2 år
Suppleant Carina Ydrewall              1 år kvar

Revisor Gunilla Nyberg Korner       omval 1 år
Revisor Kjell Markstedt                   omval 1 år
Revisor suppleant Eva-Britt Lind    omval 1 år
Revisor suppleant Inger Rapp        omval 1 år

Valberedning
Ulla-Britt Broström
Inger Bruske